[Åter till kalendariets första sida]

Maj 2013
DATUMNAMNORT
To 2 - To 2 Långt borta men nära Stockholm 
Ti 2  Långt borta men nära i skolan Stockholm 
Ti 14 - Ti 14 Pedagogens Ledarskap (3 halvdagar) Göteborg 
On 15 - Fr 17 Framtidens Lärande 2013 Stockholm 
On 15 - On 15 Att skriva sig till läsning - FL2013 Stockholm 


[Åter till början av sidan]


Långt borta men nära 
DatumTo 2 - To 2 maj 2013 
OrtStockholm 
Arrangör(er)SKL,KTH, DiU 
Typ av evenemangett seminarium om modern distansundervisning 
InnehållInbjudan till ett seminarium 2 maj 2013 kl. 13.30-17.00 hos SKL, Hornsgatan 20. Med stöd av digitala verktyg och resurser utvidgas möjligheterna för pedagogik och undervisning. På många håll utforskar skolor och pedagoger olika sätt att anpassa och utveckla undervisningen för att tillgodose olika elevers behov och situation och för att öka måluppfyllelsen. E-learning, distansstudier och flexibelt lärande är idag självklara verktyg för företag, vuxenutbildning och universitet, olika former av digitalt stöd används idag i ökande omfattning inom förskola, grundskola och gymnasium. Gränserna mellan olika undervisningsformer suddas ut och i stället skapas kombinationer som gör det möjligt att lära och samarbeta på ett sätt som är mer oberoende av tid och plats. Samtidigt ställer skollagen och andra regelverk krav på bl.a. garanterad undervisningstid för elever – hur går detta att kombinera med flexibel undervisning? I många kommuner är de nya behörighetskraven för pedagoger en utmaning – att arbeta på distans skulle kunna vara en lösning. Från ett pedagogiskt perspektiv blir frågan – kan nya former för undervisning leda till att fler elever når bättre resultat? Hur skapar vi de bästa förutsättningar för alla elevers lärande och måluppfyllelse? Program 13.30 ¬¬-¬ 14.00 Inledning och presentation av dagen, SKL 14.00 - 14.30 Korrespondensgymnasiet Torsås ger en bild av en gymnasieskola i utveckling. Vi möter, men hjälp av ett webbaserat lärande, det behov av flexibilitet i studiegången som många gymnasieelever har. Genom att använda digitala resurser och webbaserad teknik skapar vi en skola på nätet, en skola där tid och rum blir flytande, där kunskaper, personlig utveckling och relationsskapande är grundstenarna. 14.30 - 15.00 Sofia distans Sofia Distansundervisning bedriver undervisning i årskurs 6-9 via dator och i samtliga ämnen. Vi följer grundskolans kursplaner och betygskriterier och eleverna får betyg i åk 6-9. Våra elever är till största delen bosatta i utlandet, men vi undervisar även elever bosatta i Sverige som av olika anledningar inte går i en vanlig skola. 15.00 - 15.20 Kaffepaus 15.20 - 15.40 Norrtälje kommun Vår syn på hur man kan ge en kommun med små skolor möjlighet att välja fler språk. Vi skulle vilja ha möjlighet att använda tekniken för att använda behöriga lärare som stöd till små skolor där det under en övergångsperiod är problem med behörigheten. 15.40 - 16.00 Vindels kommun Vindelns kommun skall bli den bästa boendekommunen för barnfamiljer. Skolor, förskolor och fritidshem bidrar till detta genom höga resultat när det gäller trygghet och kunskapsutveckling för barn och elever. Verksamheterna präglas av företagsamhet, bra bemötande och nära kontakt mellan barn, personal och föräldrar. Samtidigt försvåras arbetet mot en ännu bättre skola genom långa avstånd och brist på behöriga pedagoger. 16.00 - 16.20 Statens Institutionsstyrelse Vi försöker introducera en större flexibilitet i lärandet som gör att vi kan använda våra lärarresurser på samtliga skolor oavsett var elev och lärare är placerade respektive arbetar. Konkret har det hittills handlat om att göra undervisningsmaterial tillgängligt i en webbaserad lärplattform och att kommunicera på distans med ljud och bild. 16.20 - 16. 40 SPSM SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. 16.40 - 17.00 Avrundning och avslutning Seminariet kan ses på webben. Länk kommer att finnas på http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e- samhallet/skola-i-e-samhallet och www.diu.se/framlar Anmälan görs via SKLs hemsida: http://www.skl.se/kurser Utöver detta rekommenderas även dessa aktiviteter på samma tema: Vad vet vi om distans och flexibilitet? Under förmiddagen den 2 maj äger ett annat seminarium kring distansundervisning rum på KTH – Tema: teknik och forskning. Fokus är kunskap och forskning kring modern distansundervisning och flexibelt lärande. Även den webbsänds. Program och inbjudan kommer inom kort. Vad säger politiker och skolledare? Under Framtidens lärande 15-17 maj arrangeras ett frukostseminarium kring distansundervisning. Tonvikten ligger på den utredning kring distansundervisning som varit på remiss under våren. Vilka effekter får utredningens förslag, hur skapar vi bättre förutsättningar för olika typer av undervisning? Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, 08.00 – 09.00 den 17/5 Dessa tre seminarier är ett samarbete mellan SKL, KTH och DIU. Läs mer: DIU nr 2/2013 www.diu.se DN debatt http://www.dn.se/debatt/regeringen- maste-radda-hotad-online- undervisning Kontaktperson: Mats Östling 070 685 30 26 mats.himself@gmail.com Johan Wahlström, SKL, 0725 25 35 30  
Webbinformationhttp://www2.diu.se/framlar/om/langt-borta-men-nara-ett-seminarium-om-modern-dist 
Målgrupp 
PlatsTorget, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm 
Prisingen kostnad annat än för kaffe och lunch 
Anmälanhttp://www.skl.se/kurser 
Kontaktperson/
organisation
Johan Wahlström 
Adress 
Telefon072-525 35 30 
Fax 
E-postjohan.wahlstrom@skl.se 

[Åter till början av sidan]


Långt borta men nära i skolan 
DatumTi 2 maj 2013 
OrtStockholm 
Arrangör(er)SKL, DiU, KTH 
Typ av evenemangSeminarium 
InnehållVad vet vi om modern distansundervisning? Inbjudan till ett seminarium hos KTH 2 maj kl 09:30-12:00 SAL F3, Lindstedtsvägen 26 Entreplan live-sändning: www.livestream.com/kthlive Med stöd av digitala verktyg och resurser utvidgas möjligheterna för pedagogik och undervisning. På många håll utforskar skolor och pedagoger olika sätt att anpassa och utveckla undervisningen för att tillgodose olika elevers behov och situation och för att öka måluppfyllelsen. E-learning, distansstudier och flexibelt lärande är idag självklara verktyg för företag, vuxenutbildning och universitet, olika former av digitalt stöd används idag i ökande omfattning inom förskola, grundskola och gymnasium. Gränserna mellan olika undervisningsformer suddas ut och i stället skapas kombinationer som gör det möjligt att lära och samarbeta på ett sätt som är mer oberoende av tid och plats. Detta seminarium fokuserar på forskning och erfarenhet från distansundervisning med tillämpning i grundskola och gymnasieskola. • Vad vet vi om hur distansundervisning fungerar, hur resultat och genomströmning kan förbättras? • Vilka former av flexibelt lärande har visat sig ge bra effekt, hur kan de kombineras på bästa sätt? • Hur ser det ut med elevernas sociala utveckling, vilket stöd behövs för att också ge en godtagbar social studiesituation? • Hur kan vi skapa de bästa förutsättningar för alla elevers lärande och måluppfyllelse? Program 09.30 - 09.45 Inledning och presentation av dagen Henrik Svensson, KTH 09.45 - 10.20 Preparandkurs i programmering - bra på kort sikt, men inte på lång? Olof Bälter & Maria Svedin, KTH 10.20 - 11.00 Pedagogik som främjar lärandet på distans Lisbeth Amhag, Malmö högskola Deltar på distans 11.00 - 11.30 Spelifierat lärande: Vad är det? Marita Ljungqvist, Lunds universitet (ej bekräftad) 11.30 – 12.00 Mattecoach på nätet - forskning och verksamhet Stefan Stenbom, KTH 12.00 - 12.10 Avrundning och avslutning Anmälan sker på webbplatsen: bit.ly/1128FRg Hur ser det ut med distansundervisning idag? Under eftermiddagen äger ett seminarium kring distansundervisning – praktik och erfarenheter från kommuner – rum på SKL 13.30-17.00, Hornsgatan 20. Anmälan görs via SKLs hemsida: http://www.skl.se/kurser Seminariet kan ses på webben. Länk kommer att finnas på http://www.skl.se/vi_arbetar_med/e- samhallet/skola-i-e-samhallet och www.diu.se/framlar Vad säger politiker och skolledare? Under Framtidens lärande 15-17 maj äger ett frukostseminarium rum med tonvikt på utredningen kring distansundervisning i grundskola och gymnasieskola och dess resultat. Plats: Stockholm Waterfront Congress Center, 08.30 – 09.30 den 17/5 Dessa tre seminarier är ett samarbete mellan SKL, KTH och DIU. Läs mer: DIU nr 2/2013 www.diu.se DN debatt http://www.dn.se/debatt/regeringen- maste-radda-hotad-online- undervisning 
Webbinformationbit.ly/1128FRg 
Målgrupp 
PlatsKTH 09:30-12:00 SAL F3 
Pris
Anmälanbit.ly/1128FRg 
Kontaktperson/
organisation
 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-post 

[Åter till början av sidan]


Pedagogens Ledarskap (3 halvdagar) 
DatumTi 14 - Ti 14 maj 2013 
OrtGöteborg 
Arrangör(er)Pedagogiskt Centrum 
Typ av evenemangFöreläsning 
InnehållPedagogens ledarskap (3 halvdagar) Lasse Lindsjö (leg psykolog, specialistkompetens i pedagogisk psykologi), tidigare under många år anställd som psykolog i de pedagogiska verksamheterna i Malmö Stad, med vanliga psykologuppgifter inom skola och förskola och då främst med barn i behov av särskilt stöd (framför allt med utagerande barn och ungdomar). Parallellt med psykologarbetet har Lasse varit anställd på Lunds Universitet och Malmö Högskola och då mest arbetat med pedagogutbildningar, bl.a. specialpedagogutbildning och rektorsutbildning. Pedagogers ledarskap är idag betydligt mer komplext än tidigare. Många barn och ungdomar har idag har helt andra uppväxtvillkor och behöver ett mer relationsinriktat och stödjande ledarskap för sin utveckling och sitt lärande. Det relationsinriktade ledarskapet kräver oerhört mycket struktur för att bli framgångsrikt. Träff 1. Föreläsningen beskriver ett aktivt val att välja ledarstil utifrån den grupp pedagogen möter. Elevernas grundfunktioner och gruppens storlek styr vilket ledarskap som är mest framgångsrikt. Det mest utmanande ledarskapet är ju i mötet med en stor grupp, där många individer har låga grundfunktioner i sin utveckling. Träff 2. Olika redskap i det pedagogens ledarskap behandlas: 
bl.a. kommunikation, samtal, grupp- processer, konflikthantering, salutogena strategier Träff 3. Goda strategier mot nedslitning är nödvändiga i det mycket komplexa ledarskap pedagoger idag utövar. Det krävs goda strategier både på individ, grupp och organisationsnivå. Professionellt stöd i form av kollegiala samtal, handledning och andra processer berörs. Målgrupp: pedagoger grundskola Datum: tor 21/3, ons 24/4, tis 14/5 Tid: kl. 14.00-17.00 Pris: 1.890 kr exkl. moms inkl. fika Anmäl dig senast: torsdag 21 februari Kontaktperson: lislott.lundahl@grkom.se Anmälan görs på nätet och är bindande efter sista anmälningsdag. Plats kan överlåtas. 
Webbinformationhttp://c.plma.se/?q=49799407201618390198 
MålgruppPedagoger Grundskolan 
PlatsGårdavägen 2, Göteborg 
Pris1890 kr. exkl.moms, inkl.fika 
Anmälansenast 21 februari 
Kontaktperson/
organisation
Lislott Lundahl 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-postlislott.lundahl@grkom.se 

[Åter till början av sidan]


Framtidens Lärande 2013 
DatumOn 15 - Fr 17 maj 2013 
OrtStockholm 
Arrangör(er)stiftelsen DIU med medarrangörer 
Typ av evenemangKonferens 
InnehållKonferensen Framtidens lärande är platsen där pedagogiken tar sats inför den digitala utvecklingen. Det är mötesplatsen för alla som är intresserade av skolans digitala utveckling. Det är konferensen där du är delaktig, delar med dig av dina erfarenheter och tar del av andras, där du medverkar i och bidrar till utvecklingen av framtidens lärande. Här träffas beslutsfattare, skolledare, lärare, elever, kommunala förvaltningar, myndigheter, forskare och leverantörer och andra samhällsföreträdare för att gemensamt driva skolans utveckling framåt. 
Webbinformationhttp://www2.diu.se/framlar/ 
Målgrupp 
PlatsStockholm Waterfront Congress Center 
Pris 
Anmälaninte öppnat just nu 
Kontaktperson/
organisation
Peter Becker 
Adress 
Telefon070-7104453 
Fax 
E-postpeter.becker@diu.se 

[Åter till början av sidan]


Att skriva sig till läsning - FL2013 
DatumOn 15 - On 15 maj 2013 
OrtStockholm 
Arrangör(er)Erica Lövgren och Annika Agélii Genlott i samverkan med Framtidens Lärande 
Typ av evenemangnätverksträff 
InnehållArbetar du med Att skriva sig till läsning? - då är denna nätverksträff för dig. Den 15 maj 2013 anordnas landets första träff för lärare och processledare som har erfarenhet av att arbeta med Att skriva sig till läsning. Mötet är inriktat på inspiration och erfarenhetsutbyten och är inte en introduktionsträff i Att skriva sig till läsning. Träffen arrangeras av Erica Lövgren och Annika Agélii Genlott. Lokalerna sponsras av konferensen Framtidens Lärande. Innehåll: Träffen kommer att innehålla inspirationsföreläsningar från verksamma lärare, reflekterande inslag från forskare OCH erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Datum och tid: 15 maj 09.30-16.00 Plats: Stockholm Waterfront Kostnad: Ingen kostnad annat än för kaffe och lunch ANMÄLAN: Anmälan görs på följande länk: https://docs.google.com/spreadsheet /viewform? formkey=dFNPQmJJYThUMHZHaDNuRT hxd2lvMUE6MQ#gid=0 
Webbinformation 
Målgrupp 
PlatsStockholm Waterfront 
PrisIngen kostnad annat än för kaffe och lunch 
Anmälanvia länk i info. 
Kontaktperson/
organisation
Erica Lövgren och Annika Agélii Genlott 
Adress 
Telefon 
Fax 
E-post 

[Åter till början av sidan]


Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 160917