Untitled Document

Av: MATS ROSENKVIST OCH SOFIA FOLKESSON
kursledare inom skolutveckling på InfoMentor P.O.D.B.
E-Post: mats@podb.se

 

Skolans elevdokumentation
Hmmmmmm?

Det finns flera hmmmfrågor kring den svenska skolan, frågor som skolan tycker är svåra och ibland ifrågasätts eller kritiseras för. En sådan fråga är lärares uppdrag att dokumentera elevernas utveckling så att de får en tydlig bild av sitt lärande i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna. Det är dock få lärare som har fått utbildning i hur man dokumenterar elever.

Vi har fått möjlighet att läsa aktuell och autentisk elevdokumentation från skolor i olika delar av landet. Både skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen och individuella utvecklingsplaner. Dokumentationen visar att det råder stort godtycke kring vad lärare skriver och hur de formulerar sig. Det skiljer mellan skolor och inom enskild skolor. Vi har också haft förmånen att få besöka över 60 olika skolor på temat elevdokumentation och vi kan konstatera att det är med ett ’Hmmm?’ som många lärare förhåller sig till att dokumentera elevernas lärande. I det omfattande arbetet med elevdokumentation är lärare idag, till stor del, utlämnade till sitt eget sunda förnuft i frågor som: ’Vad skriver vi? Vad skriver vi inte?’. Detta gör att många lärare känner stor osäkerhet och att likvärdigheten i den skriftliga information som elever och vårdnadshavare får är bristande.

behov av samsyn
Behovet av att skapa samsyn är stort. Det är därför viktigt att diskutera dessa frågor tillsammans för att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt till elevdokumentationen i den egna skolan/ skolområdet/kommunen. Här måste också skolledningen delta aktivt i diskussionen. Man måste också avsätta tid för lärarna att träna på att dokumentera elevernas lärande. Det finns flera saker att luta sig mot i diskussionen av de här frågorna. Grundskoleförordningen beskriver lärarnas uppdrag att dokumentera. För att verkligen förstå innebörden måste man tolka texten, mening för mening. Vår erfarenhet är att många av landets skolledare och lärare inte har gjort en sådan tolkning. I kursplanen för varje ämne finns den viktiga rubriken ’Bedömningens inriktning’ som beskriver vad som ska vara i fokus när läraren bedömer och beskriver elevernas lärande.

Ytterligare en sak som skolans personal måste ha koll på är juridiken! Att dokumentera elever är en myndighetsutövning. Elevdokumentationen är allmän handling. Detta innebär dock inte att vem som helst kan ta del av allt. Vad innebär Offentlighetsprincipen, Sekretesslagen och andra lagrum för skolan?

Det vi gör när vi samtidigt träffar alla lärare på en skola för att diskutera dessa frågor är att titta på autentiska exempel på elevdokumentation. Exemplen omfattar hela skalan från vad som kan anses vara riktigt bra till riktigt dåligt. Tillsammans analyserar vi vad som egentligen förmedlas i exemplen. Vad är värderingar?, Vad är beskrivningar?, Vad hänger ihop med uppdraget? Finns det någon ambition att coacha eleven till vidare utveckling? Detta är några av de frågor vi fokuserar på. Denna övning kan sedan med fördel även göras internt med den egna elevdokumentationen på skolan.

Ytterligare en fråga som vi ställer till skolledning och lärare vid dessa kurstillfällen är: Varför dokumenterar ni eleverna? Vad vill ni åstadkomma? Vid en gemensam diskussion kommer de då nästan alltid fram till att en av de viktigaste anledningarna är:

’För att motivera eleverna till vidare utveckling’. Efter det är det sedan lätt att gemensamt konstatera att det autentiska exemplet: ’Bra arbetsinsats. Goda prestationer’ inte fyller sitt syfte.

Vi uppmanar nu landets alla skolledare att slumpvis plocka ut exempel på elevdokumentation från 5 olika lärare på den egna skolan. Läs igenom. Jämför vad de olika lärarna har skrivit. Tycks lärarna har samma förhållningssätt till vad och hur de gör? Utgår de ifrån skolans uppdrag? Om inte, har ni ett viktigt arbete att göra tillsammans.

 

MATS ROSENKVIST OCH SOFIA FOLKESSON,
kursledare inom skolutveckling på InfoMentor P.O.D.B.
E-Post: mats@podb.se

 

Bedömarkompetens = Lärares förmåga att verbalt och skriftligt kunna kommunicera kring skolans uppdrag så att eleven ser sig själv i sitt eget lärande i förhållande till målen.Datorn i Utbildningen nr 5 2007. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 07]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 070915