Untitled Document Text: Monica Esborn

 

ALE KOMMUN

Storsatsning på digitala verktyg och kompetensutveckling ger resultat

Många kommuner har satsat på egna datorer till eleverna på högstadiet. Ale började istället med de allra yngsta eleverna. Nu är Ale på väg mot en full täckning där alla elever och lärare har personliga digitala verktyg. Och man se resultat.

– Det som behöver finnas för att IKT ska komma igång enligt forskning är infrastruktur, datorer och kompetens, säger Anders Nordgren utvecklingsledare i Ale, som har en bakgrund både som rektor och lärare. I Ale finns nu allt detta på plats.

En kommunangelägenhet
– Från och med våren 2013, då äldreskolorna kommer med, så är alla elever, från den yngste till gymnasisten likväl som den som studerar på komvux eller läser SFI, med i Ales satsning på en-till-en, säger Per-Erik Lundahl ansvarig i kommunen för skola och IKT.

– Det finns inga parallella system med datasalar utan alla har det de behöver i sin personliga dator.

Kommunen driftar allt själv och det är ingen skillnad på hanteringen av kommunchefens dator eller en elevs, det är samma ledtider för att åtgärda det som eventuellt strular.

Högre måluppfyllelse och inkludering
Politikerna har en förväntan på att alla de pengar som satsas i digitaliseringen av skolorna. Högre måluppfyllelse. Något man redan kunnat visa på i Ale.

– Vi började vår satsning på entill- en med de yngsta barnen för att stödja skriv- och läsutvecklingen, säger Per-Erik Lundahl.

– Det vanligaste i dag är att barnen skriver med datorn. Förutom en positiv utvecklingskurva för de nationella proven i årskurs 3 så har vi lärare som arbetat med de yngsta barnens läs- och skrivinlärning i fyrtio år som understryker att de ser en tydlig skillnad. Sättet barnen uttrycker sig på blir mer varierat när de startat med datorn – även när de skriver med panna och papper. Ordförrådet, förståelsen, fylligheten och det viktigaste – alla kommer med, alla lär sig skriva och läsa!

– Barnen jobbar och lär sig. De jobbar hemma, de mailar läraren, de kommunicerar med varandra. Det vore skönt att komma ifrån även begreppet IKT, menar Per-Erik och fortsätter. Dessutom har allt som sker i Ale kring digitaliseringen och moderniseringen av skolan syftet att inkludera alla. Förut var det en del som inte ville ha en dator eftersom man då stack ut, idag, lägger vi några alternativa verktyg på allas datorer, till exempel Stava Rex, Vital och Spellright. Funktionaliteten på dessa måste vara perfekt, varför vi valt bort öppna lösningar.

Lärgrupper, ”prova-på” och pedagogisk reflektion
Men så var det detta med att när nu så mycket teknik finns ute i skolorna så ska den ju användas. Kompetensen behöver säkras, så att alla elever verkligen får ta del av förändringen. Enigheten, både vad gäller besluten kring en-till-en och om satsningen på kompetens i digitala lärresurser är bred i Ale.

Lärarlyftet ett och två var stort med många inblandade. Den här satsningen är större. I den är alla lärare i grundskolan inblandade liksom fritidspersonal. Förskolans 300 pedagoger har i samband med lärplattornas utdelande genomgått en egen kompetenssatsning. Nästa höst ska alla ha gått grundutbildningen och det finns redan beslut om fortsatt spetsutbildning för inspiratörer som ska finnas på skolnivå.

– Det har underlättat med denna breda förankring när det gäller att skapa tid för lärarna att delta, säger Anders.

– Rektorerna – vilka också kommer att utbildas i vissa delar för egen del – är helt med på noterna, fyller Per-Erik i. Satsningen på skolornas digitalisering är en kommunangelägenhet, slår han fast.

Hur ser då själva upplägget på kompetenssatsningen ut?

– Med tekniken väl på plats har det uppstått ett behov av ökad kompetens för att kunna åstadkomma en modernare utbildning överallt, för våra elever, menar Anders. Uppdraget att utbilda Ales pedagoger gavs till Learnify.

– Många pedagoger har aldrig testat till exempel att flippa ett klassrum eller att jobba med bloggar. Även om utbildningen genomförs i en tuff vardag så har det varit mycket positiv respons. Det fantastiska är att både de som kommit långt och de som är nybörjare har varit väldigt positiva, framhåller Anders.

Vid fyra halvdagstillfällen möter lärgrupper om ca 15 personer kursledningen. Lärgrupperna är sammanhållna stadiemässigt och man möts med två veckors mellanrum. En uppgift ges som ska genomföras i mellanperiodens skolvardag. Vid nästföljande träff visar man i lärgrupperna varandra sina upplägg och reflekterar tillsammans över dem.

Skapa digitala lärresurser för ökat lärande
– Det visade sig efter första omgången att lärarna efterfrågade mer utmaningar, något som tillgodosetts i omgång två, berättar Anders Nordgren.

Och även om verktyget Learnify är ett inslag i en portallösning för att samla digitala lärresurser, så är det inte om den det handlar utan om lärande.

– Kommunikationen har varit i fokus när vi sökt efter verktyg. Det ska vara enkelt att kommunicera mellan elever och lärare, säger Per-Erik. Det ska vara enkelt att skapa interaktiva uppgifter. Lärarna skapar. Eleverna skapar.

– Nu kan du enkelt lägga in olika digitala resurser, filmer, texter, bilder, berättar Anders. Allt bakas ihop till en länk och görs tillgänglig för eleverna.

Ett annat utbildningsmoment har varit att lärarna ombetts registrera en blogg att testa i undervisningen.

– Detta att få ”prova-på” praktiskt och sedan i lärgruppen utbyta idéer och ställa frågor om hur man kan använda det i lärandet är en grundbult i utbildningen, framhåller Anders.

Och det gemensamma pedagogiska reflekterandet fortsätter, är det tänkt, i de ”TeachMeet” som fortlöpande anordnas två gånger per termin.

Och när grundutbildningen är genomförd för alla Ales pedagoger nästa höst så tar spets- och fördjupningsutbildningarna för skolinspiratörerna vid.

– Vi tror att det är ett viktigt steg vidare med inspiratörer som håller igång frågorna på skolenheterna, säger Anders Nordgren.

Planläggning pågår för fortsatt utveckling i Ale.

 

Monica Esborn


I DIUs tryckta version ingår flera artiklar.Datorn i Utbildningen nr 7-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 121115