Untitled Document Av:Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se

 

Bygg in IT i skolans organisation

Åtskilliga bilder av skolan har presenterats - inte minst i valrörelsen. Bortom slagorden kan vi ofta sakna den sakliga analysen. Sådana analyser finns och vi presenterar några i detta nummer av Datorn i utbildningen. En bild målas upp av organisationsforskaren Östen Ohlsson och kollegor. De har studerat vad som hände i några kommuner, efter avslutade IT-satsningar från Itis och KK-stiftelsen. I våras rapporterade de sina bilder och tolkningar (se sid 14). Gruppen finner att IT-frågorna, och då speciellt de pedagogiska IT-frågorna har dåligt fäste i organisation och rutiner i de granskade kommunerna och skolorna. Ett exempel man kunde lägga till är den personella infrastruktur som Itis byggde upp regionalt, vilken på många håll fått förfalla därefter. Det här är ett viktigt konstaterande, och jag för nedan diskussionen vidare därifrån.

KK-stiftelsens fyrtornssatsningar spelade en mycket stor roll och positivt roll i svensk skola under andra halvan av 90-talet. Något dock som bidragit till bristen på fäste i dagens skolorganisation för IT-frågorna är troligen konstruktionen av stödet i samband med dessa satsningar. Kravet att kommunerna själva skulle stå för teknik, medan KKS stödde pedagogik, har bidragit till att kommuner och skolor byggde upp organisation och budget för tekniken.

Därmed stimulerades permanenta strukturer för teknik, numera ofta centraliserade till kommunala IT-avdelningar. De externfinansierade IT-pedagogerna däremot tenderade att försvinna när satsningen var över. Permanenta strukturer, organisation, tjänster och budget krävs för det långsiktiga förändringsarbete IT innebär för skola, liksom för samhället i övrigt.

Permanenta strukturer innebär bland annat att skolans interna information baseras på (intra)nätet, såsom närvaro och resultatrapportering, resursbokning, portfolios och IUP – naturligtvis med lämpligt begränsad åtkomst. Föräldrainformation kan vinna oerhört mycket på webbsidor och sms-meddelanden, men här som komplement. Detta ställer förstås krav på skolans IT-resurser – men innebär samtidigt stora möjligheter till förbättringar av verksamheten och till effektivisering. En annan typ av strukturer är befattningar. Vi behöver diskutera en ny typ av ITdidaktiker, med ansvar både för pedagogik och för teknik. En befattning med egen undervisning, men med utvecklingsansvar och förankring i skolledningen. Jag efterlyser här kommunala befattningar, liksom en utbildningssgång och en karriärgång. Jag talar om en IT-didaktiker, inte som en IT-ämnesspecialist, utan som en person med valfri ämnesdidaktiskt utbildning kombinerad med en specialisering och fördjupning i IT-didaktik.

Det här bör vara en vidareutbildning med forskningsanknytning för att fortlöpande kunna följa – och aktivt delta i – den praktikanknutna forskning kring IT och skola som nu börjat bedrivas vid universitet och högskolor. Denna skulle med fördel anknyta till de försök med praktikanknuten forskning som inletts, exempelvis i Göteborg. På så vis skulle IT få en permanent förankring i skolans organisation. Därtill skulle skolans personal få en ny karriärväg inom ett yrke som har alltför få sådana. Inte minst skulle forskningen få en direkt anknytning till ett av skolans mest aktiva utvecklingsområden.

Många skolor och kommuner har behov av att diskutera hur IT ska förankras i rutiner, tjänster och organisation framöver.

 

Peter Becker,
Chefredaktör
E-Post: peter.becker@diu.se

mer.info

Ett möte med förhinder. Om it-satsningar i skolan,
Eriksson-Zetterquist m fl, BAS förlag. ISBN 91-7246-234-5, bas@handels.gu.se.Datorn i Utbildningen nr 5 2006. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 06]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 060909