Untitled Document Text: Mats Östling, Krister Widell

 

Det händer
– på skolbiblioteket

Eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek – det var en av nyheterna i skollagen som trädde i kraft 2011. I och med denna formulering i lagen inleddes ett nytt kapitel i skolbiblioteksfrågan. Skolbibliotek blev helt plötsligt en uppmärksammad fråga i medier.

Skolverket och Skolinspektionen fick frågor som: hur långt får det vara för eleverna till närmaste bibliotek och hur många böcker ska ett bibliotek innehålla. Skolinspektionen svarade med att formulera vilka krav de ställer på en skola. Skolverket skapade en informationssajt med länkar kring frågor som rör skolbibliotek. På Kungliga biblioteket, KB, bildades en expertgrupp av bibliotekarier som ska lyfta frågor som rör bibliotekens pedagogiska roll från förskola till högre utbildning.

Vad har hänt? Mats Östling och Krister Widell ger en ögonblicksbild.

Under de senaste två åren har en rad konferenser, möten seminarier och diskussioner hållits runt om i landet av nationella, lokala och regionala aktörer. Men vad har hänt konkret? Har skrifterna, debattartiklarna, bloggarna, seminarierna och konferenserna lett till konkret utveckling? Ja, vi tycker det!

Följande är några exempel vad som händer och sker på några platser i landet.

Skolbibliotekscentral i Västerås
Med utgångspunkt i den nya skollagen inledde Västerås stad en kartläggning som visade att att skolbiblioteksverksamheten i kommunen hade allvarliga brister. Med kartläggningen som utgångspunkt har en skolbiblioteksplan skapats, som med stor sannolikhet efter politiskt beslut, kommer att börja genomföras från och med hösten 2013.

Planen utgår och baseras på ett antal vägledande principer och vill att biblioteket både tillhandahåller fysiska bibliotekrum på rimligt avstånd från skolan och digitala rum. De digitala biblioteksrummen skall vara ett nav i den allt mer digitala pedagogiska verksamheten.

Både i de fysiska och i de digitala rummen skall det finnas böcker, digitala lärresurser samt andra medier för det utvidgade textbegreppet som bild, informationsteknik och sociala medier. Biblioteket jobbar med språkutveckling genom att försöka väcka elevernas läs- och skrivlust i nära samverkan med skolans övriga personal. Biblioteken ska också arbeta med informationskompetens som stödjer eleverna i ett källkritiskt tänkande och i hur information kan och bör användas.

En metod för att genomföra planen är att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat går ut på att på varje skola tar fram, och kontinuerligt reviderar, en handlingsplan för hur skolbiblioteken arbetar och utvecklas och hur de bidrar med till ökad måluppfyllelse. Slutligen föreslås att skolbibliotekscentralen får en koordinerande och guidande roll för hela kommunen.

Pedagogisk resurs i Jönköping
Jönköpings kommun har nyligen antagit en ny plan för skolbiblioteken. Just nu arbetar man med kartläggning av nuläget för att senare kunna se om arbetet utifrån planen har medfört några förändringar. Ambitionen är att utveckla alla skolbibliotek och mediatek till att bli en naturlig del av skolans verksamhet och en pedagogisk resurs i alla ämnen.

Skolbiblioteket/Mediateket ses som mer än en samling böcker. Det är bemannat med kompetent personal och är en tillgång för alla ämnen i syfte att bidra till elevernas måluppfyllelse. Skolbibliotek ska finnas på alla grund- och gymnasieskolor i kommunen. Kommunen använder sig av plattformen Axiell skolarena som erbjuder samsök av en mängd resurser.

Liksom i Västerås har en skolbibliotekscentral till uppgift att stödja skolbibliotekens utveckling genom samordning, handledning, utvecklingsprojekt, nätverk och kompetensutveckling.

Mediacenter i Västerbottens län
Mediacenter är en del av Region Västerbotten och medlemmar är länets 15 kommuner. Verksamhetens huvudinriktning är att tillgängliggöra och arbeta med undervisningsmedia och digitala lärobjekt i olika former. De gör detta utifrån sin roll som mediecentral och erfarenhet av hantering av metadata, ljud och video. Mer och mer har de också börjat arbeta med det mer traditionella biblioteksinnehållet.

Mediecenter är på gång att bygga en digital plattform för hantering och samsök av en mängd lärresurser. Det som är speciellt intressant är att de gör det med i huvudsak öppen programvara, men inte av idealistiska skäl utan för att det ökar både flexibiliteten och gör att saker kan utvecklas eller modifieras snabbare. Det som också är intressant är det helhetstänk som Mediecenter har, som bland annat tar sig uttryck i integrationen mellan Mediawebben som är en innehållsplattform och Samarbeta.se som är en lärplattform.

Detta är några exempel på att det sker en utveckling av skolbibliotek runt om i landet och det finns fler. Hur snabbt går denna utveckling? Som inblandade i frågorna tycker man alltid att det kan gå snabbare. Men initiativen och processerna har startat.

 

Mats Östling och Krister Widell


Länkar
KB:s statisktik och länkar över skolbibliotek
Skolbibliotek i Sverige - en ögonblicksbild från 2013
Skolverkets sida om skolbibliotek
Skolinspektionens kravDatorn i Utbildningen nr 6-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 131027