Untitled Document

Av:Örjan Broman
E-Post:
orjan.broman@telia.se

Med eleven vid datorn

I sin avslutande artikel i serien om Excel i skolan ger Örjan Broman några idéer kring hur ett material som artikelserien Excel i skolan kan användas i undervisningen.

 

Frasen Med eleven vid datorn innebär för mig inte att en lärare måste vara fysiskt närvarande vid datorn. Det är i den pedagogiska handledningen läraren ska delta. Att jag tar upp en så självklar sak, beror på att jag personligen känt mig osäker, när vi vuxna säger att ”eleven är så duktig med datorn”.

Detta kan tolkas som att eleverna inte behöver någon handledning vid arbetet framför datorskärmen. Och visst är det så att många elever kan handha en dator rent praktiskt, men det betyder inte alls att de förstår den pedagogiska användningen av ett aktuellt datorprogram. Det kan i sin tur medföra att eleven avsiktligt eller oavsiktligt lämnar arbetsuppgiften och ägnar sig åt andra roliga saker vid sin tid vid datorn. Det tycks speciellt gälla om datorn är uppkopplad och Internet och mailfunktionen är åtkomlig.

Med eleven vid datorn innebär precis som i andra undervisningssituationer att eleven ska ha en konkret arbetsuppgift, ett

projekt eller en uppgift, som skall genomföras och redovisas. Genomförandet och dokumentationen är lika viktiga, genomförandet sker ofta med ett undersökande arbetssätt och redovisningen förstärker inlärningen.

Vid datorarbete är det lätt att försumma dokumentationen, arbetet kan bli få formen av ”den som söker han letar”, eleven finner ingenting och kan inget redovisa. Detta gäller inte enbart sökande på Internet, det kan även inträffa i interaktiva pedagogiska program, eleven har inte riktigt klart för sig vad som skall undersökas.

konkret exempel
I datafilen Rullningslist.xls (DiU 2000:8) finns bladet Cirkeldiag.xls (se figuren).

Excelbladet är mycket enkelt i sin struktur. Rullningslisterna tillåter heltal från noll till 25. Bladet är skyddat vilket innebär att eleven inte kan skriva egna tal i cellerna för ”Antal kulor”. Som lärare måste jag formulera några konkreta frågeställningar för att få igång elevens tankearbete.

Exempel på undersökande uppgifter som simulerar ”ta kulor ur påsen”:

 1. Du skall endast ta upp 10 kulor. Hur många olika händelser (med avseende på kulornas olika färger) kan inträffa? Ge exempel. Se på möjliga procentsatser. Varför blir det alltid hela tiotal? Skriv dina svar i worddokumentet.
 2. Vilka procentsatser kan det bli om du skall ta upp 20 kulor? Skriv en förklaring i worddokumentet.
 3. Du har tagit upp 20 kulor, 5 var gula och 15 var blå. Ställ in talen på excelbladet på det sättet. Vad händer med procentsatserna (hur ökar eller minskar de) då du tar upp en kula till och:
  • Den är blå?
  • Den är gul?
  Förklara varför procenttalet för den gula ändras då du får upp en blå kula. Förklara varför de procentuella förändringarna blir större om du får en gul kula. Redovisa i worddokumentet.
 4. Hur många olika inställningar kan du göra för att få 25 procent gula kulor? Diskutera med egna ord i worddokumentet.

Genom denna form av datorlaborationer öppnas nya möjligheter att stärka begreppsbilden för procent. Det är inga svårigheter att formulera fler frågor av undersökande karaktär, men det är ingen dum idé att överlåta frågandet på eleven. Genom att ”leka” med antalet kulor upptäcker de samband och får ökade insikter genom att skriva och berätta vad de upptäcker.

hyperlänk i worddokument
För att underlätta redovisningen kan det vara en fördel om det finns ett worddokument som är kopplat till excelbladet med en hyperlänk. Rubriktexterna kan ha en standarformulering som underlättar datorarbetet ytterligare. Här ett exempel på översta delen av worddokumentet:

lägg in hyperlänkar
För det första bör du ha ett objekt som får utgöra knappen. Det kan vara en bild från Rita-menyn eller en bild av Word-symbolen: Gör sedan så här för att skapa länken

 • Högerklicka på objektet
 • Välj Infoga/Hyperlänk
 • Bläddra bland mapparna i rätt volym och leta upp worddokumentet som skall länkas.
 • Rutan för Använd relativ sökväg till hyperlänken bör vara ikryssad. Om du vill kopiera excelfilen och redovisningsdokumentet till exempelvis en diskett eller CD-R så ändras förmodligen sökvägen. Med kryss här hittar datorn rätt länk även om några mappar ovanför filerna saknas.
 • OK

Från elevens dokument bör det på samma sätt finnas en länk tillbaka till Excel.

undersök – öva – skapa – redovisa
Nyfikenhet är A och O vid inlärning. Lärlust och förståelse går hand i hand och fördjupar nyfikenheten. Därför vill jag sätta Undersök först i en trestegsraket med rubriken Att lära sig. Det gäller givetvis i alla sammanhang från att lära sig spela blockflöjt (Undersök hur du får toner, vad är en ton?, försök på olika toner….) till att använda Excel i matematiken. En excelfil bör alltså innehålla blad med olika inriktningar inom samma moment.

 • Bladet Undersök där eleven (med t ex rullningslister) får studera vad som händer då konstanter eller variabler ändras och dra slutsatser som diskuteras och redovisas.
 • Bladet Öva där Excels slumptalsgenerering ger varierande uppgifter inom det talområde läraren anger vid slumptalsalstringen. Eleven är inte bunden till lärobokens sidor, det blir ingen tävlan om vem som ”ligger först” och ingen ”ligger efter”. Eleven kan i samråd med läraren bestämma hur lång tid som skall ägnas åt momentet. Excelbladet ger stora möjligheter till individualisering och eleven får arbeta i sin egen takt, tänka efter,smälta och stärka begreppsbilden.
 • Bladet Skapa eget där färdigheterna och fantasien används för att vidga begreppen och dra slutsatser med egna ord kan ge bestående kunskap. Dessa redovisningar lämnas på sedvanligt sätt till läraren för ett omdöme.

Slutligen vill jag tacka alla läsare som ägnat tid åt mina artiklar, ett speciellt tack till er som jag mött via e-post. Matematiken skall vara rolig, Excel kan vara ett hjälpmedel på den vägen.

 

 

Örjan Broman
E-Post:orjan.broman@telia.comfil.banken
SamlingsFiler från de tidigare Excelartiklarna:Datorn i Utbildningen nr 2 2001. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 01]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 010328