Maria Toll

Leka för livet


- Entusiasm är det klister som får kunskapen att fastna, sa professor Matti Bergström när han inledningstalade vid ett seminarium om datorer och inlärning i Stockholm.
- Skolan hämmar entusiasmen. Information och ordning sätts i första rummet. Men med datorernas intåg i skolan öppnas nya möjligheter för hängivenheten, leken och fantasin, menar professor Bergström.


Matti Bergström är en finländsk hjärnforskare och läkare, som har ägnat en stor del av sitt liv åt att studera hjärnans utveckling. I slutet på mars besökte han Stockholm, bland annat för att medverka vid Conferators seminarium Lära med dator.
   Matti Bergström är kritisk till dagens skola.
   - I skolan hämmas entusiasmen och gynnas kunskap och ordning på ett sätt som hindrar individernas allsidiga utveckling, säger han.

   Hans uppfostringsfilosofi och pedagogiska idé grundar sig på modern forskning om hjärnans kapacitet och utveckling. Utgångspunkten för hans idéer är att om vi gör det mesta möjliga av hela hjärnans förmåga, har vi gjort det bästa vi kan för barnens väl och för vår gemensamma framtid.

Trädtoppspedagogik
Med utgångspunkt från de principer som styr hjärnan rekommenderar Matti Bergström en omvänd pedagogik, den så kallade "Trädtopps- pedagogiken". Den utgår från att barnets entusiasm är drivkraften bakom lärandet.
   - Om ett barn vill klättra i träd ser hon/han först trädets topp. Om trädet är högt blir det spännande att klättra.
   Spänningen och entusiasmen vägleder sedan barnet till målet och de kunskaper som behövs för att nå till toppen kommer med automatik tack vare den inneboende lusten och kreativitet.
   - Det finns alltid en port till entusiasmen. Den behöver inte stimuleras fram. Den ska bara släppas loss, säger han.

Datorerna ger nya möjligheter
Med datorernas intåg i skolvärlden ser Matti Bergström nya möjligheter för entusiasmen och lekfullheten.
   - Datorn är ett utmärkt verktyg för barns skaparglädje och inlärning. I datorn får barnen tillgång till en virtuell verklighet som i många stycken liknar deras egen fantasivärld.
   I den virtuella verkligheten kan barnen föra in de moment av fantasi och oordning som behövs för att hjärnan ska utvecklas allsidigt och kunskapsnivån ska nå nya höjder. En förutsättning är givetvis att leken och kreativiteten får fritt spelrum och inte hämmas av givna former och normer.

Ordning och oordning
Fantasi och lek bör uppmuntras långt upp i skolåldern, menar Matti Bergström. Det är av stor betydelse för barnens utveckling vilket sammanhänger med hjärnans uppbyggnad och det sätt på vilket vi använder den.
   Hjärnans uppgift kan sägas vara att förmedla kontakten mellan människans inre och yttre miljö. Den kan ses som bestående av tre delar: stammen, barken och det limbiska systemet.
   Barken förmedlar kontakten mellan hjärnan och den yttre miljön och representerar ordning, logik och information. Stammen som kommunicerar inåt, reglerar bland annat medvetenhet och entusiasm och representerar oordning och kaos. I samspelet mellan denna den vetenskapliga barken och den humana, mer primitiva stammen uppstår Jaget. Jaget, som finns i det limbiska systemet, är ett resultat av mötet mellan ordningen i barken och oordningen i stammen.
   Matti Bergström menar att vår civilisation, våra pedagogiska metoder och vårt sätt att uppfostra vår barn tar sikte på att utveckla de delar av hjärnan som lär oss att behärska vår yttre miljö. Behovet av att kommunicera med den inre miljön har fått stå tillbaka. Konsekvensen av detta blir, enligt Matti Bergström, att vi riskerar att utvecklas till, vad han kallar, värdeinvalider.

Värdeinvalider
Kännetecknande för värdeinvaliditet är avsaknad av helhetssyn och oförmåga att prioritera och värdera. Värden uppkommer, enligt professor Bergström, i en kamp mellan kaoset i stammen och ordning i barken.
   Matti Bergström menar att den hotfulla utvecklingen i vårt samhälle kan bero på att vi har försummat att utveckla hjärnstammen och vi har inte lärt oss hur vi skall utnyttja kunskapen. Förmågan att se möjligheter, att göra urval, värdera och att se helheter är kapaciteter i hjärnan som skolan måste utveckla. "Dessa humana resurser kan anses avgörande för människans och mänsklighetens framtid", skriver han i inledningen till sin bok Neuropedagogik - En skola för hela hjärnan (se faktaruta).

Maria Toll

Maria Toll är frilans journalist.Matti Bergström höll det refererade föredraget vid konferensen Lära med dator, arrangerad av Conferator Marknadsanalys AB, tel 08-32 66 60, fax 08-32 10 55


Fakta
Neuropedagogik En skola för hela hjärna, Wahlström & Widstrand förlag 1995.
   I sin bok Neuropedagogik En skola för hela hjärna lämnar Matti Bergström sin bild av hur skolan skulle kunna se ut för att bli en bra skola för alla. Hans pedagogiska idé, neuropedagogiken, baseras på modern forskning om hjärnas kapacitet och utveckling. Boken beskriver en "möjlighetsskola" som ger eleverna förutsättningar för en allsidig utveckling. En skola som inte enbart inriktas på kunskapsinhämtning utan där det också finns plats för fantasi, lek och skaparglädje.
   "En annan orsak till att jag skriver denna bok är att jag alltid, när jag möter ett barn, tycker mig se varje barns oändliga möjligheter - det strålar ur deras ögon och beteende. Vi har ett ansvar att inte leda dem vilse med våra uppfostringsåtgärder. Att inte tvinga in dem på fel vägar genom den andliga och fysiska uppfostringsmiljö vi i all välvilja erbjuder dem.", skriver Matti Bergström i förordet till boken.

Maria Toll


Datorn i Utbildningen nr 2 1996. Artiklar ur Datorn i Utbidlningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 980729