Untitled Document

Av:Peter Becker
E-post:
peter.becker@diu.se


Handledaren, en nyckelfaktor

Under det här läsåret har vi fått ett nytt ord, Itis-handledare, en pedagog med erfarenhet och intresse för skolans kunskapsarbete. En handledare för kollegornas utvecklingsarbete, där It inte är ett mål, utan en hävstång för utvecklingen av arbetsformer och innehåll. Det rör sig om ett tusental personer, en nyckelfaktor i utvecklingen. Många har naturligtvis arbetat med It under en lång period, men formerna är nya. Det handlar om formerna för fortbildningen.

Itis är den bredaste skolsatsning som hittills gjorts inom dataområdet i Sverige. När det första året nu närmar sig slutet har runt tjugotusen lärare deltagit. Datorn i utbildningen har under året lyssnat, frågat och skrivit. Inte alla cirklar, men många, har varit framgångsrika. Läsaren har i våra spalter kunnat följa en Itis-handledares vardag, genom Gunilla Celens "dagbok". Nu redovisar vi i vårens sista två nummer flera röster. Ofta glädjande röster, nytänkande och kreativa.

Itis handlar om en storskalig utveckling av nya former för fortbildning.

Ett centralt element är att se fortbildning som ett led i utvecklingsarbetet, där det är lag av lärare från en och samma arbetsplats som utvecklas. Erfarenheten visar att det är svårt att åstadkomma utveckling med den individuella fortbildning som dominerade i den gamla skolan. Väl hemma på skolan igen, nöts nya ambitioner och idéer lätt ned av vardagens tröghet. Bygger utvecklingen på team, finns ett forum för stöd och samarbete inbyggd.
Ett annat vitalt element är att arbetet pågår under en längre tid med omväxlande diskussion och praktik; eget planerat utvecklingsarbete kombinerat med praktiska diskussioner och fördjupande seminarier. Denna fortlöpande karaktär med växling mellan praktik och teori bygger även den på beprövad erfarenhet. Loggboken för utvecklingsarbetet är en liten men viktig komponent i detta: ett uttryck för att Din erfarenhet är viktig. Den är startpunkten för tanken.

Det tredje elementet är utprövandet av former för nätstödd fortbildning. Nu tas de första trevande, men betydelsefulla stegen mot framtiden på detta område. I ett samhälle präglat av kunskapsexplosion och snabb omvandling av arbetsformer, yrkesinnehåll och former för medborgerligt samspel krävs att vi förändras, lär oss och utvecklas. Därför är intresset så stort för lärande, i företag och organisationer - inte bara i skola och högskola. Ständigt och livslångt, inte bara i ungdomen. Nya former krävs för detta lärande, som gör det tillgängligt. Internetmetaforer som bibliotek, virtuella klassrum och virtuella världar, det vill säga resor till andra erfarenhetssfärer berör just dessa möjligheter. Därför talas det idag om e-learning. Och därför ägnar Diu sig mycket åt diskussion och praktik kring lärmiljöer på nätet. Vår webbplats kring Årets Bästa Skoltidning (länk från www.diu.se) är just ett exempel på en brett upplagd lärmiljö på nätet.

Itis prövar alltså vägar för en nödvändig framtid. Jag vill peka på två avgörande villkor för att detta försök ska bli framgångsrikt. Det lokala villkoret och det kommunala. Det lokala villkoret är att skolledningen ger praktiskt och moraliskt stöd åt det utvecklingsarbete som görs. Det kommunala villkoret innebär att ansvariga på skolor och i kommuner inser att utvecklingsarbetet förutsätter teknik. Det betyder fungerande och tillgänglig teknik. Det nödvändiga i en fungerande organisation för långsiktigt ansvar för tillgång och tillförlitlighet hos teknik måste stå klar. Ta vara på kraften!

 

Peter Becker, Chefredaktör
E-Post: peter.becker@diu.se


Datorn i Utbildningen nr 3 2000. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 3 - 00]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 000611