Untitled Document

Av:Bosse Andersson
E-Post:bosse.andersson@utbildning.lerum.se

[tips på wikiplatser]

Wiki – enkelt för samarbete

För några år sedan drömde jag om enkla verktyg där jag, mina elever och kollegor skulle kunna samarbeta och enkelt publicera texter och bilder på Internet utan inloggningsförfarande. Nu finns dessa verktyg – successivt växer det fram nya och bättre webbaserade verktyg för kommunikation och publikation. Wiki är ett av dessa.

Encyklopedier har från upplysningstiden haft en ambition att i artikelform dokumentera all mänsklig kunskap. Från a-ö har experter inom olika discipliner beskrivit det som ansetts värt att veta under respektive tidsperiod. I regel har deras bidrag granskats och godkänts av en redaktionskommitté bestående av professorer och deras kollegor inom akademierna. Ett nutida exempel är svenska Nationaencyklopedien.

Men den nya tekniken har det kommit helt nya former av encyklopedier där författarna är vem som helst som anser sig ha kunskaper inom ett ämnesområde.

På en webbplats kan vi direkt i webbläsaren skriva in egen text, lägga till eller korrigera andras texter inom ett ämnesområde. Det hela är så enkelt att alla från en elev i de första skolåren till min gamla mamma kan klara av det. Det är lika lätt som att skriva ett e-postmeddelande eller några rader i ett ordbehandlingsprogram.

Webbplatserna som bjuder på dessa möjligheter kallas för wikis. Ordet wiki betyder snabb på hawaiianska. Filosofi n bakom dessa ligger i linje med Internets ursprungliga demokratiska öppna och lite anarkistiska kultur och ideologi. För att bidra med text till en wikisida klickar jag på länken ”redigera den här sidan”. I en inmatningsruta längst ner på sidan får jag upp den text som andra skrivit och där jag kan ändra i den existerande texten och bidra med egna tillägg.

Istället för redaktionskommittéer som bestämmer vad som är rätt eller fel fi nns en tillit till användarna som redigerar varandras eventuella faktafel eller gemensamt bearbetar texterna för att nå en gemensam förståelse av en händelse eller ett begrepp.

Wiki-encyklopedier
Världens största wiki är den engelska Wikipedia, den innehåller närmare 159.000 artiklar på engelska och drygt 75.000 på andra språk. Svenska susning.nu är världens tredje största wiki. Susning.nu med, i skrivande stund, 34.000 artiklar startades 2001 av Lars Aronsson som också är grundare av projekt Runeberg.

Aronson menar att Wiki-sidor är ett mycket snabbare sätt att bygga upp en stor samling dokument, jämfört med att skriva allt själv. Tekniken lämpar sig för nya kunskapsområden då flera individer tillsammans driver utvecklingen. De första wiki-webbplatserna var inriktade på programmering och systemutveckling men Susning och Wikipedia kan betraktas som encyklopedier. De är öppna för allmänheten och gratis. Artiklarna på båda webbplatserna skrivs ideellt av besökarna.

På svenska Wikipedia bestämmer användarna genom demokratiska beslut på Tinget vad som är tillåtet att skriva. Susning.nu är öppnare, man får i princip skriva om vilket ämne man vill med risken att någon annan redigerar ens text.

Upphovsrättslagen gäller för båda webbplatserna. Den som skriver något, har upphovsrätten. Man får inte piratkopiera, varken när man lägger in texter eller när man återanvänder texter i andra sammanhang. Användningen av fakta från wiki-webbplatser aktualiserar flera intressanta frågor kring källkritik.

Stöd för elevers projektarbete
I vilka sammanhang kan wiki-webbplatser användas i skolan? En grupp elever vid Tensta Gymnasium har använt sig av denna form för samarbete och dokumentation när de arbetade med sitt projektarbete om Salmonella.

Kursen projektarbete är en obligatorisk 100 poängs- kurs för alla elever i gymnasieskolan. Ett syfte med kursen är att förbereda eleverna inför arbetslivet och arbete i projektform. Projektarbetet skall utveckla deras förmåga att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten och alla elever ska skriva en loggbok under arbetet. Gruppen från Tensta Gymnasium bestod av tre kamrater och initiativet till att använda en wiki-webbplats i gruppen kom från Jonas Sandell.

– Med stöd av vår wiki kunde vi enkelt dela information med varandra i gruppen. I motsats till e-post är det mycket smidigare med en wiki där all kommunikation samlas på ett ställe där man inte behöver logga in, säger Jonas Sandell.

Dessutom blev webbplatsen ett samlat ställe där gruppens två handledare, en lärare från Tensta Gymnasium och en forskare från Karolinska Institutet, enkelt kunde följa arbetet och gruppens kommunikation.

– Ett krav för projektarbetet är att alla kontinuerligt skriver loggbok samt en slutprodukt i form av en rapport. Genom att arbeta via en wiki slog vi så att säga flera flugor i en smäll.

På frågan om problem och nackdelar med att arbeta på detta sätt har Jonas svårt att hitta några. Om det finns bra användarguider, man enar sig om ambitionsnivån för wikin och pushar varandra för att våga publicera sig är det inga problem. Vissa användare ser det som en nackdel att wikis ligger öppna för alla men Jonas Sandell ser en stor fördel i att slippa användarnamn och lösenord för att nå webbplatsen.

Gruppen vid Tensta Gymnasium råkade inte ut för att någon gick in och raderade eller gjorde ändringar i de texter som publicerats. Om så hade varit fallet hade det inte varit några större problem eftersom alla texter sparas i en ”historyfile”. Möjligheter finns också att ”låsa” sidorna så att de inte kan ändras vilket Jonas och hans kamrater gjorde när arbetet var klart att ”lämnas in”. –

Jag tycker att wiki-webbplatser är mycket användbara vid alla former av grupp- och projektarbete i skolan på olika stadier. Idén till att min grupp skulle använda denna teknik fick jag från en kamrat Max Walter som studerade vid Norra Real i Stockholm. Han skapade en klasswiki där han och klasskamraterna bland annat publicerade klassinformation, lektionsanteckningar och uppgifter.

valmöjligheter
Vid IT-Universitetet i Göteborg och IKT och lärandeprogrammet arbetar studenterna i kursen IT lärande och samhälle med stöd av en wiki-webbplats. De diskuterar och reflekterar över frågeställningar till kursens litteratur på webbplatsen och ska dessutom skriva en rapport.

– Dels ingår det i utbildningen att testa olika former av IT-stöd för lärande, dels verkar wiki vara en bättre form för samarbetslärande än diskussionsforum. Studenterna kan i wikins öppna dokument fritt välja vilket inlägg man vill kommentera eller ändra i. Det skapar större dynamik i jämförelse med trådade forum som är låsta och hierarkiska i sin struktur. Min bild är att det också möjliggör större valmöjligheter att delta i en diskussion, säger Ove Jobring, en av tre lärare i kursen.

Han anser att det är anmärkningsvärt att det skett så lite utveckling och förbättring av just diskussionsforum som är den vanligaste formen för diskussion på Internet.

stöd för personalens lärande
Wiki kan vara ett verktyg som underlättar lärare, skolledare och annan skolpersonals lärande. Dels kan man tillsammans bygga upp informationssbanker inom olika områden för sin egen fortbildning. Andra områden kan vara att alla på en skola försöker skapa mening åt vaga eller mångtydiga begrepp som tex skolutveckling, lärande, kunskap eller i jobbet att skapa en gemensam hållning i de ständigt aktuella värdegrundsfrågorna.

De första wiki-webbplatserna som skapades hade just syftet att professionella inom samma område eller företag använde webbplatserna för gemensam problemlösning och utvecklandet av ny kunskap.

pedagogiskt verktyg
En annan pedagogisk finess med wikis är att man enkelt kan se alla ändringar, vem som har gjort dem och när. Det är enkelt att skriva in hyperlänkar i texterna och hänvisa till andra webbplatser. Det är också vanligt att det i wikis finns utrynme för diskussion kring texter som någon har skrivit, vilket i skolsammanhang kan vara en fördel.

Eftersom programvaran för wiki-webbplatser i många fall är fritt tillgänglig drar inte användandet av en wiki i en klass eller skola med sig några inköpskostnader. I alla skolor eller kommuner bör det finnas tekniker som på begäran av pedagoger installerar programvaran på skolans server. Denna ska kunna anpassas till skolbruk, som till exempel behovet att namnen på de personer som skriver in eller redigerar artiklar syns i klartext.

Vill du pröva hur det är att skriva i en wiki så har både Susning.nu och Wikipedia en ”sandlåda” där nybörjare kan testa och klottra.


Bosse Andersson
Lerums Gymnasieskola
E-Post:bosse.andersson@utbildning.lerum.se

 

tips på wikiplatser

Wiki-encyklopedier på svenska:

Skolexempel:

Om användning av wiki i utbildning (engelsk wiki):

Exempel på professionellas lärande

Gruppen vid Tensta Gymnasium använde programvara från

Fler exempel på programvara kan hittas genom

Andra wikitips:

Internationella wikisajter:Datorn i Utbildningen nr 5 2003. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 5 - 03]

Datorn i Utbildningen, Frejgatan 32, 113 26 Stockholm
Uppdaterad: 031006