Untitled Document

Av:Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se

 


Anne Bamford:
Medier – en framgångsfaktor

Dagens ungdomar behöver utveckla mediekompetens, säger Anne Bamford, professor vid University of Arts, London när hon träffar Peter Becker inför medverkan i SVITprogrammet från UR.

Ensam kan inte skola klara detta, men tillsammans med partners. Och resultat måste betonas och värderas, inte bara process!


Anne Bamford har lett en UNESCOstudie med 170 medverkande länder och 500 fallstudier kring bild och medier i utbildning. Hennes fokus är ”Arts in education”, vari inkluderas alla medieoch uttrycksformer. Hon studerar inte enbart enskilda ämnen, såsom bild och musik, utan också kommunicerande praktiker använda i alla ämnen och skolsammanhang.

– Ta matematik till exempel, där man ständigt använder bilder och konkreta material. Jag talar om utbildning genom medier, snarare än i medier. Den typ av kunskap våra ungdomar behöver, är den som utvecklas när de använder språk och medier.

Bamford talar om behovet av mediekompetens och visuell kompetens, förmåga att tolka mediebudskap och att själv skapa sådana. Det engelska ”Literacy” handlar om att både läsa och skriva, på samma sätt måste mediekompetens (Media Literacy) täcka båda aspekterna.

Inom ramen för UNESCO-studien inbjöds medverkande länders myndigheter att vardera ge tre positiva exempel belagda med fallstudier. Man fick 500 fallstudier och gjorde inträngande analyser av dessa, för att pröva om det fanns några gemensamma mönster och faktorer av betydelse för framgång. Och man fann mönster, tydligare än väntat.

– Jag tror inte på generella mallar, men det tonade fram några avgörande villkor för framgångsrika skolor. Vi fann ett litet antal centrala faktorer för framgång – eller misslyckande, berättar Anne Bamford.

demonstrerad förmåga
En av faktorerna är att resultatet av kunskapsprocesser värdesätts och visas upp. Det finns, säger Bamford, en central fråga som kan ställas till skolor och skolmyndigheter: Hur ges elever tillfällen till att demonstrera och använda (”provide performance opportunities”) sina erövrade kunskaper?

Bamford använder här engelskans ”performing” och ”performance” – vilket sträcker sig långt utanför scenens ”framförande”, ända till vardagslivets ”utförande”. Performance betyder här inte bara uppvisning på scen, utan det används i sin breda betydelse, av framförande eller utförande i ett sammanhang utanför klassrummet. Visa för föräldrar, webbsidor, utställningar etc.

– Ett exempel är när femåringarna använder en kamera för att fånga och beskriva något, och sedan plocka fram bilderna, kanske på datorn, skriva ut dem och sätta upp dem på skärm för att de själva, och föräldrarna , ska se vad de gjort.

– Vi har ibland ett ensidigt fokus på process, och för lite uppmärksamhet på resultat, säger Anne Bamford.

Jag tolkar henne så, att om vi kommer från en tidigare tradition med fokus främst på resultat, så finns idag en risk när vi lyfter fram lärandets processer, exempelvis processskrivande. Vi betonar det stegvisa framsteget, den aldrig avslutade processen. Det finns en risk för underskattande av resultatet. Men det är i användningen, användningen av färdiga resultat, produkten, i publika eller utåtriktade sammanhang, sammanhang utanför skolan som kunskaper och färdigheter får sitt värde, menar hon. Där sker det avgörande testet, och det är samtidigt en viktig motivation för processen. Skolan har blivit producerande, där den tidigare varit reproducerande.

partnerskap och delat ansvar
Produktperspektivet förutsätter också att det finns en mottagare, en partner utanför skolan. Anne Bamford betonar partnerskap med skolans omvärld, och pekar på detta som ytterligare en central framgångsfaktor. Samhälle, företag, museer, organisationer – särskilt betonar Anne Bamford kultursektorn. Hon ger partners flera roller. En ytterst viktig, är som medspelare i utvecklingen av skolans innehåll och kurser. I samspel med partmers kan skolans kurser utvecklas och elevernas engagemang direkt involveras. Detta kan ge både möjligheter till redovisning och återkoppling till skolans kurser och kursplanering.

Här ger hon skolan ett delat ansvar för sitt uppdrag. De externa parterna är nödvändiga för utvecklingen, menar hon, och behöver ta sin del av ansvaret för skolans och barnens utveckling. Vid Engine Room, vid University of Arts i London, har hon ansvaret för denna typ av samverkan.

bedömning, framgång och misslyckande
En annan central faktor är detaljerad ”assessment and evaluation strategies”, dvs utvärdering och bedömning. Dit hör reflektionen, elevernas och lärares reflektion kring arbetet och dess innebörd och kvaliteer. Just inom området utvärdering och kritisk reflektion identifierade hon brister vid en specialstudie av bild, musik och slöjdämnena och kreativa praktiker i danska skolor.

Anne Bamford menar att framgångsfaktorerna kan användas som analysverktyg för att förklara både framgång och misslyckanden, inte bara inom ämnen som bild, musik, slöjd utan i skolarbetet som helhet. Hon har anlitats av flera länder för att göra detaljerade uppföljningar av UNESCO-studien. En sådan gjorde hon i Danmark.

– Framgång är inte enbart en fråga om resurser, säger hon. Danska skolan saknar de möjligheter till användning av kunskaper, som man behöver för att bli riktigt framgångsrik.

Det är en del av förklaringen, menar hon, till bristamde framgång mätt i studier som PISA, jämfört med en del andra länder. Holland, Nya Zeeland och Finland är exempel på länder som lyckats bättre med kunskapsutveckling med stöd av en medierik skola. Påståenden som väckt debatt i Danmark.

Vi återkommer till denna studie i kommande nummer av DIU. Anne Bamford var i Sverige för första gången i samband med SVIT06. Hon kommer snart tillbaka.

 

Peter Becker,
Chefredaktör
E-Post: peter.becker@diu.se

mer.info

Här är listan över UNESCO-studiens centrala framgångsfaktorer

  • Aktivt partnerskap mellan skolan och omvärlden
  • Delat ansvar för planering, genomförande, omdömen och utvärdering
  • Tillfällen till publik förevisning/ uppvisning elle utställning
  • Kombination av utveckling av speciella uttrycksmedel och tekniker med användning på lärandeområdet
  • Tillfällen till kritisk reflektion, problemlösning och risktagande
  • Betoning av samarbete/lagarbete
  • Detaljerade strategier för bedömning
  • Inriktat på tillgänglighet för alla ungdomar, oavsett förmåga och resurstillgångar
  • Fortlöpande fortbildning för lärare och partners
  • Flexibel skolorganisation Se Anne Bamford, The wow factor., Waxmann, 2006. ISBN 3-8309- 1617-5


Datorn i Utbildningen nr 7 2006. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 06]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 061118