Untitled Document Text: Gunilla Almgren Bäck
E-post: gunilla.almgren-back@skola.molndal.se

 

Talsyntes
– ett lärverktyg för alla elever

Talsyntes underlättar barnets väg till språket, stödjer uppmärksamheten, utvecklar läs- och skrivförmågan och bidrar till ett tillgängligt skriftspråk.

Det skriver Gunilla Almgren Bäck, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. Detta är den första i en serie artiklar kring talsyntes som pedagogiskt verktyg.

En hörnsten i lärandet är att utveckla förmågan att reflektera kring strategier vid läsningen. Språkförståelsen i olika ämnen är förutsättningar för tänkandet och lärandet i samspel med andra. Ett tredje verktyg kan vara talsyntes som underlättar lärandet. För mig är det en självklar rättighet för alla elever att ha tillgång till detta lärverktyg. I Mölndal är talsyntes ett av de program vi har kommunlicens för.

Tillgängligt lärande
Varför talsyntes? I ett pedagogiskt sammanhang bidrar det till att göra skriften och lärandet mer tillgängligt.

Med talsyntesen får elever bättre förutsättningar att lyckas och ökade möjligheter till måluppfyllelse. Eleven klarar mer på egen hand vilket ökar både självförtroende och motivation.

Talsyntes bidrar till bättre förutsättningar för delaktighet, kommunikation, samarbete och lärande för alla elever. Med skrift tillgängligt för både ögon och öron ser vi till att lärmiljön vidgas och vi formar helheten genom att vi tänker in barns olikheter att lära.

Talsyntes har olika fokus beroende på barnets ålder. I de tidiga åldrarna för att stödja läs- och skrivutvecklingen – ett förebyggande syfte - och längre upp i årskurserna för att överbrygga för elever i läs- och skrivsvårigheter.

Skolinspektionen har uppmärksammat skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan i en kvalitetsgranskning. Här konstateras att exempelvis talsyntes används endast i begränsad omfattning som en del i anpassningen av undervisningen i alla ämnen. Digitala lärverktyg som talsyntes bör ingå i undervisningen som en naturlig del, enligt Skolinspektionens rapport. Inspektionen pekar även på att det görs många utredningar av läs- och skrivsvårigheter i skolan men resultaten omvandlas sällan i den pedagogiska verksamheten.

Att skriva sig till läsning med dator
och talsyntes Talsyntesen är ett stöd i att utveckla strategier för att formulera och utveckla skriftspråket tillsammans med andra elever för att förstå och göra sig förstådd i skrift.

Det skrivstöd som finns i talsyntesen kan ge direkt återkoppling på det som skrivs både när det gäller ljud, ord, meningar och innehåll. Att få feedback på det egna skrivandet är oftast mycket motiverande och stimulerar läs- och skrivutvecklingen.

Att skriva är ett viktigt redskap för att utveckla språk och tänkande. När jag har intervjuat pedagoger som jobbar med att skriva sig till läsning på dator med talsyntes menar de att eleverna bearbetar och redigerar mycket mer tillsammans nu, innan en vuxen ger återkoppling, och att kvaliten på texterna höjs både till innehåll och form.

Eleverna ges förutsättningar att granska sina texter utifrån olika perspektiv. Bland annat kan nämnas att eleverna hör om de upprepar ord, har utelämnat ord, hur de byggt meningen och texten och om stavningen kan behöva att korrigeras.

Kommentarer jag har fått från elever handlar om just detta och att det är lättare att redigera texter när man skriver på dator och någon elev har angivit att han med talsyntesens hjälp lärde sig att sätta ut punkt.

Talsyntesen kan användas som ett komplement till stavningskontrollen för att välja rätt alternativ i listan med rättningsförslag.

Jag har tidigare arbetat utifrån metoden att skriva sig till läsning och i skrivprocessen får eleverna också repeterad läsning med talsyntesen – en beprövad metod som en del i läsinlärningen som syftar till att automatisera lästekniken. Hastigheten på uppläsningen kan varieras och eleven får ökade möjligheter att upptäcka olika delar i textens innehåll, ord- och meningsstrukturer.

Emellanåt har talsyntesen intonationsfel, vilket kan störa språkförståelsen. Som alltid gäller det att involvera eleven som delaktig i sitt lärande.

Det är viktigt att göra individuella inställningar så att varje elev väljer den röst som känns bäst. I mitt arbete med elever har jag märkt att en del inte vill ha igång talsyntesen under skrivarbetet utan endast vid läsning och redigering av texten.

Gunilla Almgren Bäck
E-post: gunilla.almgren-back@skola.molndal.se


Namn: Gunilla Almgren Bäck
Utbildning: Specialpedagogexamen 1995 med påbyggnadsutbildning inom kommunikation, tal- och språksvårigheter 2006. Grundskolan.
År i yrket: 25 år
Arbete: Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsenheten i Mölndals Stad & GRUtbildning i Göteborg.
Utmärkelser: Vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2011
Övrigt: YouTube kanal: www.youtube. com/gunillaab
Blogg: http://gunillaalmgrenback.wordpress. com
Twitter: @gunillaab
I nästa artikel kommer Gunilla att ta upp olika program för talsyntes och deras olika funktioner.

Länkar
Skolinspektionens material kring rapporten om skolsituationen för elever i läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.
Anna Löfström, undervisningsråd, Skolinspektionen i en intervju om rapportens resultat:Datorn i Utbildningen nr 7-2011. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 7 - 11]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 111116